Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 24.11.2015 г. /Заповед №1395/13.11.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 29.09.2015 г./Заповед №1127/15.09.2015 г.

З А П О В Е Д №1127 град Хасково 15.09.2015 година   На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 14.07.2015г./Заповед №773/02.07.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост...