Издадена е Заповед № 252 от 28.02.2017 г. на Кмета на община Хасково във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за горите за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна и общинска собственост на територията на Община Хасково. Заповедта е издадена на основание постъпило писмено предложение № ОГ-20-1 от 21.02.2017 г. на Директора на ТП"ДГС Хасково", за горски територии - собственост на физически и юридически лица, няма постъпили писмени предложения в законния срок.

Пикачени файлове